Tervetuloa Idustamoon!

Idustamon olemassaolon tarkoituksena on tukea 

  • yksilöitä ammatillisessa kasvussa & kehittymisessä ja uramuutoksissa, 
  • tiimejä ja organisaatioita työn ja työelämän muutoksissa, sekä 
  • organisaatioita kestävässä kasvussa ja merkittävissä toiminnan taitepaikoissa 

työnohjauksen, valmennuksen ja organisaatiokonsultoinnin keinoin.

Välillä nämä muutokset ovat sulavia ja limittäisiä, joskus taas radikaaleja ja seisauttavia, ja kaikkea siltä väliltä. Varmaa on vain se, että muutos on pysyvää - ja se, että Idustamo auttaa.

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös turvallisesti verkkotapaamisina. 

Ajatusmaailmastani:

  • Avoin dialoginen vuorovaikutus on toimintani perusta: ehdoton, hyväksyvä läsnäolo sekä aktiivinen kuunteleminen ilman ennakkoajatuksia ja oletuksia. Dialogisuuden ytimessä on vastavuoroisuus ja yhdessä rakentaminen, tutkiminen, ilman kilpailuasetelmia tai oikeassa/väärässä -luokittelua. 
  • Reflektio on oman kokemuksen aktiivista, harkitsevaa tarkastelua. Itsereflektio tarkoittaa oman ajattelun, kokemisen ja toimimisen tarkastelua, ja on erinomainen tapa kehittää itseään.
  • Systeemisyys lähestymistapana tarkoittaa asioiden hahmottamista kokonaisuuksien kautta; niiden osien ja liittymäpintojen, yhteyksien ja toimintalogiikoiden tunnistamista ja tunnustamista; ilmiöiden kokonaisvaltaisuuden huomioimista.
  • Psykodynaaminen viitekehys auttaa jäsentämään vuorovaikutusta moniulotteisena ilmiönä, ja tarjoaa tietoa mm. kokemuksen ja merkityksenannon sekä ottamiemme ja antamiemme roolien määräytymisestä huomioiden sekä tiedostetut että vielä piilossa olevat, tiedostamattomat, tekijät. 
  • Sosiaalisen identiteetin viitekehys rakentaa kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisen identiteetistä paitsi henkilökohtaisen identiteetin, myös itselle merkityksellisten kategoriasointien ja ryhmäjäsenyyksien kautta. Ketä ovat "me" ja "ne", millaisten ihmisten ryhmään kuulun.
  • Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatus on, että tieto on todellisuuden tulkintaa - vrt. aiemmin ajateltiin, että tieto vastaa todellisuutta (realismi). Oppiminen on tiedon aktiivista konstruointia eli oppijan itsenäistä ja avustettua tiedon rakentamista.

Outi Olkkola

COACH (ICF, SCY) 

JA VALMENTAJA, 

TYÖNOHJAAJA-OPISKELIJA (STOry opiskelijajäsen)

Olen toiminut yli 15 vuotta organisaation kehittämisen ja muutoksen johtamisen asiantuntijatehtävissä, ammatticoachina / valmentajana ja henkilöstöjohtamisen tehtävissä yksityisen sektorin, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Minulla on kokemusta itsenäisestä asiantuntijatyöstä, projektijohtamisesta, esimiestyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja globaaleissa organisaatioissa kaikilla kolmella sektorilla.

Olen saanut kiitosta erityisesti arvostavasta läsnäolosta, avoimesta dialogista ja reflektiivisestä työskentelystä, sekä innostavasta vuorovaikutuksesta sekä asiakkaan suunnitelmien konkreettisesta selkeyttämisestä ja toteuttamisen tuesta.

Monipuolinen osaaminen ja kokemus niin liiketoiminnasta, esimiestyöstä kuin HR-johtamisesta luovat vahvan pohjan johtajuuden, valmentavan esimiestyön, muutoksen johtamisen sekä henkilöstöjohtamisen eri aiheiden käsittelyyn.

Koulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot), ja täydennän työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani parhaillaan sosiaalipsykologian opinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, vaikuttaminen). Olen koulutettu Systemic Business Coach 2013 (ICF).

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi (STOry opiskelijajäsen) (handledare / work counsellor) HY+:n kaksivuotisessa Suomen työnohjaajat ry STOry:n hyväksymässä koulutusohjelmassa 9/2019-9/2021. Perehdyn koulutuksessani yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, ja esimiestyönohjaukseen, psykodynaamiseen viitekehykseen työssä, sekä toiminnallisiin menetelmiin. Teen parhaillaan koulutukseeni kuuluvaa yksilö- ja ryhmätyönohjauksen harjoittelua. 

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.

Olen jäsen: Suomen Coaching-yhdistys (SCY) ja International Coaching Federation (ICF), sekä opiskelijajäsen: Suomen Työnohjaajat (STOry).Työnohjaus: Oman työn ja työyhteisön tutkimista ja syvää kehittämistä, tavoitteellisen vuorovaikutuksen parantamista, sekä ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun syventämistä ja vahvistamista yksilöille ja ryhmille. Työskentelymuotona pitkä prosessi.

Coaching: Yksilöiden ja tiimien täsmäapu, muutosvalmiuksien parantaminen ja uusien näköalojen ja vaihtoehtojen löytäminen. Työskentelymuotona lyhyt prosessi. 

Valmennus: Johtamisen, valmentavan esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittämistä oivaltaen ja osallistaen. Työskentelymuotona työpajat.


Tutustu palvelujen hinnoitteluun täällä. 

Ota yhteyttä, tutustutaan!