Tervetuloa Idustamoon

Idustamon olemassaolon tarkoituksena on tukea yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita työn ja työelämän muutoksissa, sekä organisaatioita kestävässä kasvussa ja merkittävissä toiminnan taitepaikoissa.

Välillä muutokset ovat sulavia ja limittäisiä, joskus taas radikaaleja ja seisauttavia, ja kaikkea siltä väliltä.

Varmaa on vain se, että muutos on pysyvää - ja se, että Idustamo auttaa.

Ajatusmaailmastani:

  • Avoin dialoginen vuorovaikutus on toimintani perusta: ehdoton, hyväksyvä läsnäolo sekä aktiivinen kuunteleminen ilman ennakkoajatuksia ja oletuksia. Dialogisuuden ytimessä on vastavuoroisuus ja yhdessä rakentaminen, tutkiminen, ilman kilpailuasetelmia tai oikeassa/väärässä -luokittelua. 
  • Reflektio on oman kokemuksen aktiivista, harkitsevaa tarkastelua. Itsereflektio tarkoittaa oman ajattelun, kokemisen ja toimimisen tarkastelua, ja on erinomainen tapa kehittää itseään.
  • Systeemisyys lähestymistapana tarkoittaa asioiden hahmottamista kokonaisuuksien kautta; niiden osien ja liittymäpintojen, yhteyksien ja toimintalogiikoiden tunnistamista ja tunnustamista; ilmiöiden kokonaisvaltaisuuden huomioimista.
  • Sosiaalisen identiteetin viitekehys tarkoittaa ihmisen identiteetin rakentumista paitsi henkilökohtaisen identiteetin, myös itselle merkityksellisten kategoria- ja ryhmäjäsenyyksien kautta. Ketä ovat "me" ja "ne", millaisten ihmisten ryhmään kuulun.
  • Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatus on, että tieto on todellisuuden tulkintaa - vrt. aiemmin ajateltiin, että tieto vastaa todellisuutta (realismi). Oppiminen on tiedon aktiivista konstruointia, missä olennaisia elementtejä ovat reflektio, etäisyyden ottaminen ja käsitteellistäminen sekä opitun soveltava käytännön kokeilu.

Outi Olkkola

COACH (ICF, SCY) 

JA VALMENTAJA, 

TYÖNOHJAAJA-OPISKELIJA (STOry)

Olen toiminut yli 15 vuotta organisaation kehittämisen ja muutoksen johtamisen asiantuntijatehtävissä, ammatticoachina / valmentajana ja henkilöstöjohtamisen tehtävissä yksityisen sektorin, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Minulla on kokemusta itsenäisestä asiantuntijatyöstä, projektijohtamisesta, esimiestyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja globaaleissa organisaatioissa kaikilla kolmella sektorilla.

Vahvuuksiani ovat henkilökohtaisten ammatillisten polkujen selkeyttäminen ja muutospaikkojen läpikäymisen tukeminen sekä tavoitteellisen vuorovaikutuksen ja esimiestyön kehittäminen. Olen saanut kiitosta erityisesti arvostavasta läsnäolosta, avoimesta dialogista ja reflektiivisestä työskentelystä, sekä innostavasta vuorovaikutuksesta ja asiakkaan suunnitelmien konkreettisesta selkeyttämisestä ja toteuttamisen tuesta.

Minulla on systeeminen, kokonaisuuden huomioiva ote organisaation kehittämiseen ja saamani palautteen mukaan innostava, osallistava työskentelytapa. Monipuolinen osaaminen ja kokemus niin liiketoiminnasta, esimiestyöstä kuin HR-johtamisesta luovat vahvan pohjan johtajuuden, valmentavan esimiestyön, muutoksen johtamisen sekä henkilöstöjohtamisen eri aiheiden käsittelyyn.

Koulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot), ja täydennän työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani parhaillaan sosiaalipsykologian opinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, vaikuttaminen). Olen koulutettu Systemic Business Coach 2013 (ICF).

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi (STOry) (handledare / work counsellor) Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus HY+:n kaksivuotisessa Suomen työnohjaajat ry STOry:n hyväksymässä koulutusohjelmassa 9/2019-9/2021. Perehdyn koulutuksessani yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, ja esimiestyönohjaukseen sekä toiminnallisiin menetelmiin. Teen koulutukseeni kuuluvaa yksilö- ja ryhmätyönohjausharjoittelua keväästä 2020 alkaen. 


Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.


Olen jäsen: Suomen Coaching-yhdistys (SCY) ja International Coaching Federation (ICF).

Suomen työnohjaajat ry (STOry)Coaching: Autan yksilöitä ja tiimejä kasvamaan ja kehittymään ammattilaisina, parantamaan muutosvalmiuksiaan ja löytämään uusia näköaloja. 

Valmennus: Johtamisen, valmentavan esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittämistä oivaltaen ja osallistaen.

Työnohjaus: Oman työn ja työyhteisön tutkimista ja syvää kehittämistä, tavoitteellisen vuorovaikutuksen parantamista sekä ammatillisen kasvun syventämistä ja vahvistamista yksilöille ja ryhmille.

Tutustu palvelujen hinnoitteluun täällä. 

Ota yhteyttä, tutustutaan!